Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

“Договорът е преди всичко останало” Бенджамин Дизраели

Взаимодействието между публичния сектор и бизнеса е двигател за модернизация на обществото. Както при всяко партньорство и тук основните фактори за постигане на успешно сътрудничество са доверието и добрата комуникация, които задължително трябва да стъпят върху една стабилна правна рамка, даваща достатъчна яснота за правата и задълженията на всяка от страните. Евролекс България/АД&П е лидер в тези области на правото, с широк опит в консултирането както на частни компании така и на публични институции, участващи в процедури по предоставяне на концесии, обществени поръчки, приватизации и учредяване на смесени дружества.

Секторът на концесиите и обществените поръчки се отличава със специфична и голяма по обем нормативна уредба, която регулира всички аспекти свързани с възлагането на договори от държавата и общините. Дружеството предоставя пълен пакет от правни услуги, предназначени да обслужат нуждите на частните инвеститори, от една страна, и органите на държавната власт, от друга, в това число:

 • консултиране в процедури по възлагане на обществени поръчки
 • съдействие при изготвянето на тръжна документация
 • консултиране във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи концесиите
 • обсъждане и изготвяне на концесионни споразумения и консултиране на клиенти по време на периода на изпълнение на предоставената концесия
 • анализ на юридическата и финансовата структура на проекти за публично-частни партньорства
 • изработване на споразумения от публично-частен характер с публични институции
 • представителство на кандидати в конкурсни процедури пред публични органи
 • оказване на правна помощ при изготвяне на оферти
 • изготвяне на покани за участие в търг, концесия или обществена поръчка
 • осъществяване на посреднически функции при преговори между частни субекти и публични органи
 • консултации на публични агенции в изготвянето на предпроектни проучвания

В резултат на участието си в многобройни концесии, обществени поръчки и публично-частни партньорства, Евролекс България/АД&П е отлично запознат с механизмите на функциониране на държавният и общински апарат. Това е изключително полезно, когато се налага да се преодоляват различни, често пъти противоречиви, административни изисквания.

Евролекс България/АД&П е една от водещите правни кантори в сферата на приватизацията, като предлага богат набор от правни услуги на клиентите си:

 • правен анализ и оценка
 • изготвяне и подаване на приватизационни предложения
 • водене на преговори и сключване на приватизационни договори
 • представителство на клиенти в производства по разрешаване на приватизационни спорове
 • предоставяне на консултантски услуги на публични органи във връзка с приватизирането на дялове или активи на търговски предприятия

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ